Unit 2 CULTURAL DIVERSITY

Unit 2 CULTURAL DIVERSITY
(Tính đa dạng văn hoá)
 grammar: revision of tenses (ôn tập các thì :QKHT,QKHTTD,TLĐ,TLTD,TLHT,TLG)
 từ vựng sgk

Attract (v): thu hút\[ə’trỉkt] contractual (a): bằng khế ước\[kən’trỉktjuəl]
Bride (n): cô dâu groom (n): chú rễ
On the other hand : mặt khác develop (v): bày tỏ\[di’veləp]
Suppose (v): cho là; tin rằng\[sə’pouz] precede (v): đến trước ,đi trước\ [pri:’si:d]
to show the differences :để cho thấy rằng những cái khác survey (n): nh́n chung\[‘sə:vei]
determine (v): xác định\[di’tə:min]; quyết định summary (a):tóm tắt;(n):bảntómtắt\[‘sʌməri]
maintain (v): duy tŕ\[mein’tein] appearance (n): sự xuất hiện\[ə’piərəns]
confiding (a): nhẹ dạ\[kən’faidiç] in fact : thật ra
majority (n): tuổi thành niên;đa số\[mə’dʒɔriti] wise (n): sáng suốt\[waiz]
confide (v): kể (một bí mật); giao phó\[kən’faid] reject (v):k chấp thuận;(n):vật bỏ đi\[‘ri:dʒekt]
sacrifice (v): hy sinh;(n):vật hiến tế\ [‘sỉkrifais] significantly (adv): Điều có ư nghĩa đặc biệt
obliged (a): bắt buộc,cưỡng bức\ [ə’blɑidʒd] demand (v): đ̣i hỏi; cần\ [di’mɑ:nd]
counterpart (n): bản đối chiếu\ [‘kauntəpɑ:t] attitude (n): quan điểm\[‘ỉtitju:d]
concern (n): mối quan tâm\[kən’sə:n] finding (n): sự khám phá\[‘faindiç]
generation (n): thế hệ\[,dʒenə’rei∫n] even (adv): thậm chí; ngay cả\[‘i:vn]
groceries (n): hàng tạp phẩm\[‘grousəriz] nursing home (n): bệnh xá\[‘nə:siçhoum]
income (n): thu nhập\[‘içkʌm] banquet (n): bữa ăn trọng thể\[‘bỉçkwit]
ancestor (n): ông bà, tổ tiên\[‘ỉnsistə] blessing (n): phúc lành\[‘blesiç]
schedule (v): sắp xếp\[‘∫edju:l; ‘skedʒul] altar (n): bàn thờ\[‘ɔ:ltə]
ceremony (n): nghi lễ\[‘seriməni] newly (adv): gần đây
envelop (n): bao\[in’veləp] exchange (v): trao đổi\[iks’t∫eindʒ]
process (n): quá tŕnh\[‘prouses] covering (n): vật che phủ\[‘kʌvəriç]
conclusion (n): phần cuối\[kən’klu:ʒn] meatball (n): thịt viên\[‘mi:tbɔ:l]
wildlife (n): hoang dă\[‘waildlaif] connical (a): có hình nón

 từ vựng bài tập

Diverse (a): thay đổi khác nhau\ [dai’və:s] afford (v): có đủ sức\ [ə’fɔ:d]
Curriculum (n): chương tŕnh giảng dạy\ [kə’rikjuləm] object (v): không thích\[‘ɔbdʒikt]
Behave (v): đối xử\ [bi’heiv] dramatically (adv): đột ngột\ [drə’mỉtikəli]
Solution (n): giải pháp\ [sə’lu:∫n] elderly (a): cao tuổi\ [‘eldəli]
Approximately (adv): độ chừng\ [ə’prɔksimitli] overburden (v): đè nặng\ [,ouvə’bə:dn]
Strength (n): sức mạnh\ [‘streç] expect (v): mong chờ\ [iks’pekt]
Opinion (n): quan điểm\ [ə’piniən] emotion (n): cảm xúc\ [i’mou∫n]
Fear (n): sự sợ hăi\ [fiə] likely (a): được chờ đợi
Familiar (a): quen thuộc\ [fə’miljə] basically (adv): về cơ bản\ [‘beisikəli]
In the case : trong trường hợp complicated (a):phức tạp,rắc rối\[‘kɔmplikeitid]
Require (v): cần đến\ [ri’kwaiə] patience (n): sự nhẫn nại\ [‘pei∫ns]
Disappointing (a): làm thất vọng\ [,disə’pɔintiç] inability (n): sự bất lực\ [,inə’biliti]
Frustration (n): tâm trạng thất vọng\ [frʌs’trei∫n] absolutely (adv): hoàn toàn\ [‘ỉbsəlu:tli]
Situation (n): trạng thái; vị trí\ [,sit∫u’ei∫n] impression (n): ấn tượng\ [im’pre∫n]
Spouse (n): vợ\ [spauz; spaus] advisory (a): tư vấn\ [əd’vaizəri]
Apologetic (a): xin lỗi \ [ə,pɔlə’dʒetik] critical (a): phê phán\ [‘kritikəl]
Convincing (a): có sức thuyết phục\[kən,vinsiç] overcome (v): chiến thắng\ [,ouvə’kʌm]
Combination (n): sự kết hợp\ [,kɔmbi’nei∫n] brunch (n): (từ lóng) bữa nửa buổi\[brʌnt∫]
Tend (v): giữ ǵn\ [tend] cereal (n): ngũ cốc;(a):(thuộc)nc\ [‘siəriəl]
Toast (n): bánh ḿ nướng\ [toust] muffin (n): bánh nướng xốp\ [‘mʌfin]
Sausage (n): xúc xích\ [‘sɔsidʒ] bacon (n): thịt hông lợn muối xông khói\[‘beikən]
Overwhelm tràn ngập\ [,ouvə’welm] utensils (n): đồ dùng (trong nhà )\ [ju:’tensl]
Outermost (a): phía ngoài cùng\[‘autəmoust] socially (adv): thuộc xă hội\ [‘sou∫əli]
Basic (a): cơ bản\ [‘beisik] society (n): xă hội\ [sə’saiəti]
Arrange (v): sắp đặt\ [ə’reindʒ] engagement (n): sự hứa hôn\[in’geidʒmənt]
Consideration (n): sự suy xét\ [kən,sidə’rei∫n] primarily (adv): chủ yếu\ [‘praimərəli]
Moreover (adv): hơn nữa, ngoài ra, vả lại\ [mɔ:’rouvə] illegal (a): bất hợp pháp\ [i’li:gəl]
Regardless (adv): bất chấp\ [ri’gɑ:dlis] westernization (n): sự Âu hoá\[,westənai’zei∫n]
Eastern (a): về…\ [‘i:stən] element (n): yếu tố\ [‘elimənt]
Spiritual (a): (thuộc ) tinh thần\ [‘spirit∫uəl] fortune (n): số phận\ [‘fɔ:t∫u:n]
Teller (n): người kể chuyện\ [‘telə] extensive (a): lớn về số lượng\ [iks’tensiv]
Consist of : gồm có Consist in cốt ở, cốt tại, ở chỗ\[kən’sist]
Consist with : phù hợp… permission (n): sự chấp nhận;giấy phép\[pə’mi∫n]
Attendance (n): số người dự\ [ə’tendəns] huge (a): đồ sộ\ [hju:dʒ]
in former :trước đây individual (n): cá nhân\ [,indi’vidjuəl]
consulting (a): cố vấn\ [kən’sʌltiç] perform (v): cử hành (nghi lễ…)\ [pə’fɔ:m]
equality (n): sự b́nh đẳng\ [i:’kwɔliti] measurement (n): khuôn khổ\ [‘məʒəmənt]
act (v): đóng(phim,kich..) mistakenly (adv):một cách sai lầm\[mis’teikənli]
indeed (adv): thực vậy\[in’di:d] communication (n):thông báo\[kə,mju:ni’kei∫n]
cultural (a): (thuộc) văn hoá\[‘kʌlt∫ərəl] misunderstanding (n):sự bất hoà\[‘misʌndə’stỉndiç]
unavoidable (a): tất yếu\ [,ʌnə’vɔidəbl] romance (a):mối t́nh lăng mạn\[rou’mỉns]
kindness (n): ḷng tốt\ [‘kaindnis] considerate (a): chu đáo\[kən’sidərit]
community (n): cộng đồng\ [kə’mju:niti] particularly(adv):một cách đặc biệt[pə,tikju’lỉrəli]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *