Ba động từ đặc biệt: see, watch, hear

25.7 Ba động từ đặc biệt: see, watch, hear
ðó là những động từ mà ngữ nghĩa của chúng sẽ thay đổi đôi chút khi động từ sau tân
ngữ của chúng ở các dạng khác nhau.
+ To see/to watch/ to hear sb/sth do sth (hành động được chứng kiến từ đầu đến cuối)
I heard the telephone ring and then John answered it.
+ To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hành động không được chứng kiến trọn vẹn
mà chỉ ở một thời điểm)
I heard her singing at the time I came home.
26. Câu phức hợp và đại từ quan hệ
Tiếng Anh có 2 loại câu:
– Câu đơn giản: là câu có 1 thành phần và chỉ cần như vậy câu cũng đã đủ nghĩa.
– Câu phức hợp: là loại câu có 2 thành phần (2 mệnh đề) chính/phụ nối với nhau bằng
một từ gọi là đại từ quan hệ.
26.1 That và which làm chủ ngữ của mệnh đề phụ
Nó đứng đầu câu phụ, thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước nó và đóng vai trò
chủ ngữ của câu phụ. Trong trường hợp này không thể lược bỏ that hoặc which:
We bought the stereo that had been advertised at a reduced price.
(We bought the stereo. It had been advertised at a reduced price)
26.2 That và which làm tân ngữ của mệnh đề phụ
Nó thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước nó, mở đầu câu phụ nhưng đóng vai trò
tân ngữ trong câu phụ. Trong trường hợp này có thể lược bỏ that hoặc which:
George is going to buy the house (that) we have been thinking of buying.
(George is going to buy a house. We have been thinking of buying it.)
Người ta dùng that chứ không dùng which khi:
+ ðứng trước nó là một tính từ so sánh bậc nhất + danh từ
That is the best novel that has been written by this author.
+ Khi đằng trước nó là một số các đại từ phiếm chỉ như all, some, any, anything,
everything, much, little, nothing v.v..
I want to see all that he possesses.
All the apples that fall are eaten by pig.
26.3 Who làm chủ ngữ của mệnh đề phụ
Nó thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật đứng trước nó và đóng vai trò chủ ngữ
của câu phụ. Trong trường hợp này không thể lược bỏ who:
The man who is in this room is angry.
26.4 Whom làm tân ngữ của mệnh đề phụ
Nó thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật (động vật nuôi trong nhà) đứng trước nó
và đóng trò tân ngữ của câu phụ; nó có thể bỏ đi được.
The men (whom) I don’t like are angry.
Nếu whom làm tân ngữ của một ngữ động từ bao gồm 1 Verb + 1 giới từ thì lối viết
chuẩn nhất là đưa giới từ đó lên trước whom.
The man to whom you have just talked is the chairman of the company.
Tuy nhiên nếu whom là tân ngữ của một ngữ động từ bao gồm 1 động từ + 2 giới từ thì 2
giới từ đó vẫn phải đứng đằng sau động từ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *