Tính từ và phó từ

17. Tính từ và phó từ
17.1 Tính từ
Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của một người hoặc vật. Nó bổ nghĩa cho
danh từ, đại từ hoặc liên từ (linking verb). Nó trả lời cho câu hỏi What kind? Tính từ luôn
đứng trước danh từ được bổ nghĩa:
That is my new red car.
Trừ trường hợp galore (nhiều, phong phú, dồi dào) và general trong tên các cơ quan, các
chức vụ lớn là hai tính từ đứng sau danh từ được bổ nghĩa:
There were errors galore in your final test;
UN Secretary General (Tổng thư ký Liên hợp quốc).
Tính từ đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody…)
It’s something strange.
He is somebody quite unknown.
Tính từ được chia làm 2 loại là tính từ mô tả (descriptive adjective) và tính từ giới hạn
(limiting adjective). Tính từ mô tả là các tính từ chỉ màu sắc, kích cỡ, chất lượng của một
vật hay người. Tính từ giới hạn là tính từ chỉ số lượng, khoảng cách, tính chất sở hữu, …
Tính từ không thay đổi theo ngôi và số của danh từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của
these và those.
TÍNH TỪ MÔ
TẢ
TÍNH TỪ GIỚI HẠN
beautiful
large
red
interesting
one, two
first, second
my, your, his
this, that, these,
số đếm
số thứ tự
tính chất sử hữu
đại từ chỉ định
important
colorful
those
few, many, much
số lượng
Khi tính từ mô tả bổ nghĩa cho một danh từ đếm được số ít, nó thường có mạo từ a, an
hoặc the đứng trước.
a pretty girl, an interesting book, the red dress.
Tính từ đi trước danh từ nhưng đi sau liên từ (linking verb – xem phần sau). Tính từ chỉ
bổ nghĩa cho danh từ, đại từ và liên từ.
Nếu trong một cụm từ có nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ thì thứ tự các tính
từ sẽ như sau: tính từ sở hữu hoặc mạo từ, opinion, size, age, shape, color, origin,
material, purpose. Chú ý rằng tính từ sở hữu (my, your, our…) hoặc mạo từ (a, an, the)
nếu có thì luôn đi trước các tính từ khác. Nếu đã dùng mạo từ thì không dùng tính từ sở
hữu và ngược lại. Ví dụ về thứ tự sắp xếp các tính từ:
a silly young English man
the huge round metal bowl
my small red sleeping bag
art/poss opinion size age shape color origin material purpose noun
a silly young English man
the huge round metal bowl
my small red sleeping bag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *