So that

23.2 So that
Trong cấu trúc này người ta dùng so that với nghĩa sao cho, để cho. Sau so that phải là
một mệnh đề hoàn chỉnh có cả S và V. ðộng từ ở mệnh đề sau so that phải lùi một thời
so với thời của động từ ở mệnh đề chính.
He studied very hard so that he could pass the test.
She is sending the package early so that it will arrive in the time for her sister’s birthday.
Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money.
Chú ý:
• Phải phân biệt so that trong cấu trúc này với so that mang nghĩa do đó (therefore).
Cách phân biệt là ở thời của động từ đằng sau so that mang nghĩa “do đó” diễn
biến bình thường so với thời của động từ ở mệnh đề đằng trước.
We heard nothing from him so that we wondered if he moved away.
• Cũng cần phân biệt với cấu trúc so + adj/adv + that nêu ở phần sau.
Trong tiếng Anh nói có thể bỏ that trong cụm so that nhưng trong tiếng Anh viết
không được bỏ that. ðây là bẫy mà bài thi TOEFL thường nêu ra.
23.3 So và such.
Người ta dùng cấu trúc so/such …. that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng.
23.3.1 Dùng với tính từ và phó từ:
Terry ran so fast that he broke the previous speed record.
Judy worked so diligently that she received an increase in salary.
She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her.
The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him
23.3.2 Dùng với danh từ đếm được số nhiều:
Cấu trúc vẫn là so … that nhưng phải dùng many hoặc few trước danh từ đó.
I had so few job offers that it wasn’t difficult to select one.
The Smiths had so many children that they form their own baseball team.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *