Dùng với tính từ

30.3 Dùng với tính từ.
Bảng sau là một số các tính từ đòi hỏi mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định, trong câu bắt
buộc phải có that và động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ to.
advised
necessary
recommended
urgent
important
obligatory
required
imperative
mandatory
proposed
suggested
Lưu ý rằng trong bảng này có một số tính từ là phân từ 2 cấu tạo từ các động từ ở bảng
trên. Nếu muốn cấu tạo phủ định đặt not sau chủ ngữ 2 trước nguyên thể bỏ to.
It + be + adj + that + S + [verb in simple form]
It is necessary that he find the books.
It is necessary that he not find the books.
It has been proprosed that we change the topic.
It has been proprosed that we not change the topic.
Nếu bỏ that đi thì chủ ngữ 2 sẽ biến thành tân ngữ sau giới từ for, động từ trở về dạng
nguyên thể có to và câu mất tính chất giả định trở thành dạng mệnh lệnh thức gián tiếp.
It is necessary for him to find the books.
It is necessary for him not to find the books.
It has been proprosed for us to change the topic.
It has been proprosed for us not to change the topic.
Lưu ý:
• Câu giả định dùng với 2 loại trên thường được dùng trong các văn bản hoặc thư
giao dịch diễn đạt lời đề nghị từ phía A -> B mà không có tính bắt buộc.
• Không chỉ có động từ và tính từ mới được dùng theo dạng này, tất cả các danh từ
xuất phát từ những động từ và tính từ trên đều buộc mệnh đề sau nó phải ở dạng
giả định, nếu như nó diễn đạt các yếu tố trên.
There is suggestion from the doctor that the patient stop smoking.
It is recommendation that the vehicle owner be present at the court
30.4 Thể giả định trong một số trường hợp khác
• Dùng để diễn đạt một ước muốn hoặc một lời nguyền rủa, thường bao hàm các
thế lực siêu nhiên.
God be with you = Good bye.
Curse this toad: Chết tiệt cái con cóc này.
• Dùng với động từ May trong một số trường hợp đặc biệt sau:
o Come what may = Dù thế nào chăng nữa, dù bất cứ truyện gì.
Come what may we will stand by you.
o May as well not do sth …. if …. = Có thể đừng….. nếu không.
You may as well not come if you can’t be on time.
Các anh có thể đừng đến nếu không đến được đúng giờ.
o May/Might (just) as well do smt = Chẳng mất gì mà lại không, mất gì của
bọ.
Since nobody wants that job, we might (just) as well let him have it:
làm nó
o May diễn đạt một lời đề nghị mà người nói cho rằng chưa chắc nó đã được
thực hiện:
The sign on the lawn says clearly that people may not walk on the
grass.
(không dùng should trong trường hợp này).
o May + S + link verb + adj hoặc May + S + verb + complement (Cầu chúc
cho).
May you both very happy: Chúc các bạn bách niên giai lão.
May the conference be successful: Chúc hội nghị thành công rực rỡ.
Long may she live to enjoy her good fortune: Chúc cho nàng sống lâu
để hưởng vận may của nàng.
• If need be = If necessary = Nếu cần
If need be, we can take another road.
• Dùng với động từ to be, bỏ to sau if để chỉ một sự giả định chưa được phân định
rõ ràng là đúng hay sai.
If that be right, then it would be no defence for this man to say he’s innocent.
• Let it be me: Giả sử đó là tôi, giá phải tay tôi.
– Husband: Let it be me.
– Wife (suddenly appearing) : If that be you, what would you do.
• Be that as it may… = whether that is true or not… = Cho dù là phải thế hay không.
Be that as it may, you have to accept it.
• Then so be it: Cứ phải vậy thôi.
If we have to pay $2,000, then so be it (thì cứ phải trả thôi)
• Câu giả định dùng với it + to be + time
o It’s time (for sb) to do smt: đã đến lúc ai phải làm gì (Thời gian vừa vặn,
không mang tính giả định).
It’s time for me to get to the airport: ðã đến lúc tôi phải ra sân bay.
o It’s time (hightime/about time) (for sb) did smt: đã đến lúc mà (thời gian đã
trễ, mang tính giả định)
It’s time I got to the airport
It’s hightime the city government did smt to stop the traffic jam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *