sử dụng “the” và không sử dụng “the” trong một số trường hợp

children
· Thông thường không dùng the trước tên riêng trừ trường hợp có nhiều người hoặc vật
cùng tên và người nói muốn ám chỉ một người cụ thể trong số ñó:
There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that I
know lives on the First Avenue.
· Tương tự, không dùng “the” trước bữa ăn: breakfast, lunch, dinner:
We ate breakfast at 8 am this morning.
Trừ khi muốn ám chỉ một bữa ăn cụ thể:
The dinner that you invited me last week were delecious.
· Không dùng “the” trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison,
hospital, school, class, college, university v.v… khi nó ñi với các ñộng từ và giới từ chỉ
chuyển ñộng chỉ ñi ñến ñó là mục ñích chính hoặc ra khỏi ñó cũng vì mục ñích chính:
Students go to school everyday.
The patient was released from hospital.
Nhưng nếu ñến ñó hoặc ra khỏi ñó không vì mục ñích chính thì dùng “the”.
Students go to the school for a class party.
The doctor left the hospital for lunch.
2.3.2 Bảng sử dụng “the” và không sử dụng “the” trong một số trường hợp điển
hình
Có “The” Không “The”
+ Dùng trước tên các ñại dương, sông ngòi,
biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều)
The Red Sea, the Atlantic Ocean, the
Persian Gufl, the Great Lakes
+ Trước tên các dãy núi:
The Rocky Mountains
+ Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ
trụ hoặc trên thế giới:
The earth, the moon
+ The schools, colleges, universities + of +
danh từ riêng
The University of Florida
+ The + số thứ tự + danh từ
The third chapter.
+ Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực
với ñiều kiện tên khu vực ñó phải ñược tính
từ hoá
The Korean War (=> The Vietnamese
economy)
+ Trước tên một hồ
Lake Geneva
+ Trước tên một ngọn núi
Mount Vesuvius
+ Trước tên các hành tinh hoặc các chòm
sao
Venus, Mars
+ Trước tên các trường này nếu trước nó là
một tên riêng
Stetson University
+ Trước các danh từ ñi cùng với một số
ñếm
Chapter three, Word War One
+ Trước tên các nước có hai từ trở lên
(ngoại trừ Great Britain)
The United States, The Central African
Republic
+ Trước tên các nước ñược coi là một quần
ñảo hoặc một quần ñảo
The Philipines, The Virgin Islands, The
Hawaii
+ Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử
The Constitution, The Magna Carta
+ Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số
the Indians
+ Trước tên các môn học cụ thể
The Solid matter Physics
+ Trước tên các nhạc cụ khi ñề cập ñến các
nhạc cụ ñó nói chung hoặc khi chơi các
nhạc cụ ñó.
The violin is difficult to play
Who is that on the piano
+ Trước tên các nước chỉ có một từ:
China, France, Venezuela, Vietnam
+ Trước tên các nước mở ñầu bằng New,
một tính từ chỉ hướng:
New Zealand, North Korean, France
+ Trước tên các lục ñịa, tỉnh, tiểu bang,
thành phố, quận, huyện:
Europe, Florida
+ Trước tên bất kì môn thể thao nào
baseball, basketball
+ Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số
trường hợp ñặc biệt):
freedom, happiness
+ Trước tên các môn học nói chung
mathematics
+ Trước tên các ngày lễ, tết
Christmas, Thanksgiving
+ Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các
hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock,
classical music..)
To perform jazz on trumpet and piano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *