Reflexive pronoun (đại từ phản thân)

5.4 Reflexive pronoun (đại từ phản thân)
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves
• Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động, vừa là tác nhân nhận
tác động của hành động đó. Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từ for, to ở
cuối câu.
Jill bought himself a new car
Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person.
I washed myself
He sent the letter to himself.
She served herself in the cafeteria.
We hurt ourselves playing football
John and Mary hurt themselves in a car accident.
You can see the difference for yourselves.
• Dùng để nhấn mạnh việc chủ ngữ tự làm lấy việc gì, trong trường hợp này nó
đứng ngay sau chủ ngữ hoặc sau từ by.
I myself believe that there is no God.
She prepared the nine-course meal by herself.
John washed the dishes by himself.
The students themselves decorated the room.
Chú ý: ở dạng số nhiều self biến thành selves.
6. Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên
quan
6.1 ðộng từ dùng làm tân ngữ
Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là
một danh từ. Một số các động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác.
ðộng từ dùng làm tân ngữ được chia làm hai loại:
6.1.1. Loại 1: ðộng từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)
• Bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể
khác.
agree
attempt
claim
decide
demand
desire
expect
fail
forget
hesitate
hope
intend
learn
need
offer
plan
prepare
pretend
refuse
seem
strive
tend
want
wish
John expects to begin studying law next semester.
Mary learned to swim when she was very young.
The committee decided to postpone the meeting.
The president will attempt to reduce inflation rate.
• Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ:
John decided not to buy the car.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *