Phụ hoạ câu phủ định

9.2 Phụ hoạ câu phủ định
Cũng giống như too và so trong câu khẳng định, để phụ hoạ một câu phủ định, người ta
dùng either hoặc neither. Hai từ này có nghĩa “cũng không”. Ba quy tắc đối với trợ động
từ, động từ be hoặc do, does, did cũng được áp dụng giống như trên. Ta cũng có thể gói
gọn 3 quy tắc đó vào một công thức như sau:
I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either
I didn’t see Mary this morning, and neither did John.
She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.
She won’t be going to the conference, and neither will her friends.
John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.
John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.
10. Câu phủ định (negation)
ðể tạo câu phủ định đặt not sau trợ động từ hoặc động từ be . Nếu không có trợ động từ
hoặc động từ be thì dùng dạng thức thích hợp của do, does hoặc did để thay thế.
John is rich => John is not rich.
Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill
Mary can swim => Mary cannot swim.
I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday.
Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach.
I want to leave now => I don’t want to leave now.
10.1 Some/any:
ðặt any đằng trước danh từ làm vị ngữ sẽ nhấn mạnh câu phủ định. Cũng có thể nhấn
mạnh một câu phủ định bằng cách dùng no + danh từ hoặc a single + danh từ số ít.
John has some money => John doesn’t have any money.
He sold some magazines yesterday => He didn’t sell a single magazine yesterday.
= He sold no magazine yesterday.
10.2 Một số các câu hỏi ở dạng phủ định lại mang ý nghĩa khác (không
dùng dấu ?):
– Nhấn mạnh cho sự khẳng định của người nói.
Shouldn ‘t you put on your hat, too! : Thế thì anh cũng đội luôn mũ vào đi.
Didn’t you say that you would come to the party tonight: Thế anh đã chẳng nói là
anh đi dự tiệc tối nay hay sao.
– Dùng để tán dương
Wasn ‘t the weather wonderful yesterday: Thời tiết hôm qua đẹp tuyệt vời.
Wouldn’t it be nice if we didn’t have to work on Friday.
Thật là tuyệt vời khi chúng ta không phải làm việc ngày thứ 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *